Op dinsdag 16 december 2020 is daar alle directeuren bijgaande informatie met ouders/verzorgers gedeeld:

Alle scholen in Nederland gaan vanaf woensdag 16 december tot tenminste 18 januari dicht. Wij moeten het onderwijs online gaan verzorgen. Dat besluit heeft de regering maandag bekendgemaakt als onderdeel van de strenge lockdown. Wederom zal er weer veel van school en ouders verwacht worden. Wij doen ons uiterste best om na de kerstvakantie zo goed mogelijk online onderwijs te verzorgen en u in uw rol te ondersteunen.

Online onderwijs vanaf 4 januari

Het online onderwijs zal vanaf 4 januari 2021 worden verzorgd. De tijd tot de kerstvakantie hebben we namelijk nodig om ons goed voor te bereiden. Vanaf woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december is er dus geen regulier online onderwijsaanbod voor de kinderen. De meesters en juffen gaan wel kijken hoe ze het jaar met de eigen groep gezellig kunnen afsluiten. Hoe het online onderwijs er na de kerstvakantie voor uw kind uit gaat zien, zal de groepsleraar met u en met de kinderen communiceren.

Begeleiding van leerlingen in groep 8

Vanwege een goede voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid om de leerlingen van groep 8 naar school te laten komen. Deze mogelijkheid is afgesproken tussen de deelnemende besturen van het Breed Bestuurlijk Overleg. Scholen mogen zelf bepalen hoe die begeleiding op school vorm kan krijgen. Hierover wordt u door de directie geïnformeerd.

Wat als u geen computer, laptop of tablet thuis beschikbaar hebt voor uw kind?

Om mee te kunnen doen aan de lessen van de meester of juf is het belangrijk dat u thuis de beschikking heeft over een bruikbaar device (computer, laptop of tablet). Is dat niet het geval, neem dan meteen contact op met de directeur van de school van uw kind. Dan zorgen wij dat uw kind een device van school kan lenen.

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Net als bij de eerste lockdown zullen we tijdens schooltijd noodopvang bieden voor kinderen van ouders in cruciale beroepen die geen opvang binnen hun eigen netwerk hebben kunnen regelen. Het overzicht met de beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn is hier te vinden: overzicht cruciale beroepen.

We regelen noodopvang voor:

  1. kinderen uit een eenoudergezin waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft;

  2. kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben (Aan gezinnen met één ouder met een cruciaal beroep vragen we om zelf de opvang te regelen. Alleen in het uiterste geval kan noodopvang aangevraagd worden.)

Mocht uw kind of kinderen in één van deze twee categorieën vallen, neem dan contact op met de directie van de school.

Noodopvang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben

Voor sommige kinderen is het echt nodig dat ze deels nog onderwijs op school krijgen (onder schooltijd). Het gaat om kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. School bepaalt welke kinderen dit nodig hebben en benadert de ouders. Ouders kunnen hier zelf geen verzoek voor indienen.

School vangt geen kinderen op tijdens de kerstvakantie

Scholen kunnen geen noodopvang in de kerstvakantie verzorgen. Dat zal op een andere manier geregeld moeten worden.

Tussenschoolse opvang [voor scholen met TSO]

De lockdown heeft natuurlijk gevolgen voor de tussenschoolse opvang. Hier wordt u apart over geïnformeerd.

De volgende informatie was en blijft van kracht.

Basisregels
Daarnaast blijft het belangrijk dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat we met klachten thuisblijven. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen in principe alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.

Uiteraard zijn de algemene richtlijnen van de RIVM nog steeds van kracht.Dat betekent:
– Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
– Iedereen wast vaak de handen.
– Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
– Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Schoolafspraken
De directeur van de school van uw kinderen informeert u over de specifieke situatie op school en de regels die in deze corona-periode van toepassing zijn.
Ik vraag u nadrukkelijk met deze afspraken rekening te houden.

Ventilatie
Natuurlijk heeft het onderwerp ventilatie en luchtkwaliteit op onze scholen ook onze aandacht.
In overleg met onze directeuren nemen we passende maatregelen. Indien nodig, zullen zij u hierover informeren.

Met hartelijke groeten,

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord.

https://www.innoordleertthuis.nl/