Dalton IKC Zeven Zeeën

Kom mee op ontdekkingsreis!

Vacatures

Daltononderwijs

Wij gaan er vanuit dat in iedere leerling een ontdekkersmentaliteit aanwezig is. Het is aan ons om de leerlingen de juiste handvatten te bieden om deze ontdekkersmentaliteit in te zetten in zijn of haar persoonsontwikkeling. Wij stimuleren daarmee de motivatie om te leren. Door middel van daltononderwijs ondersteunen wij hierin. In de veilige en vertrouwde omgeving van de school voelen de kinderen zich vrij om zelfstandig, samenwerkend, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.

Verantwoordelijkheid

Op onze school geven we kinderen eigenaarschap over hun eigen leerproces. We leren de kinderen niet alleen verantwoordelijk te zijn voor het werk dat ze inleveren, maar ook voor de wijze waarop zij dat werk maken. Wij maken hen verantwoordelijk hun eigen handelen. Tevens maken wij hen verantwoordelijk voor de materialen en hun omgeving. Dit hoeft een kind natuurlijk niet in een keer te kunnen. De leerkrachten werken hier samen met de leerlingen stapsgewijs naar toe.

Zelfstandigheid

Ons uitgangspunt is dat ieder kind van nature een ontdekker is en wij vinden dat zij zelf initiatief mogen nemen. Daar hoort zelfstandigheid bij. Op onze school leren kinderen, binnen kaders, zelfstandig te denken en te handelen. In stappen leren zij opdrachten zelfstandig of samen uit te voeren, problemen zelf op te lossen en op zoek te gaan naar verschillende oplossingsmethodes. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. Leerkrachten bieden voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid om de zelfstandigheid succesvol te laten groeien

Samenwerken

In de maatschappij leren we van en met elkaar. Binnen onze school is dat niet anders. Door samen te werken leren de leerlingen met anderen om te gaan. We begeleiden hen in het ontwikkelen van normen en waarden en we leren hen omgaan met hun mening. Daarnaast leren we de kinderen aan dat ze door samen te werken elkaar uitleg kunnen geven bij individuele moeilijkheden, maar ook dat ze aan een gezamenlijke opdracht kunnen werken.

Reflectie

Leren van je ervaringen. Dat doen wij op school door te reflecteren. Wij leren de kinderen enerzijds terug te kijken op de wijze waarop zij aan hun opdracht hebben gewerkt en anderzijds bespreken we het eindresultaat. De informatie die we uit de reflectie halen, nemen de leerlingen als leerpunt mee naar de volgende opdracht. Door het constant bieden van reflectiemomenten aan de leerlingen ontstaat er een mechanisme waarbij leerlingen op een zeker moment als vanzelfsprekend vooruit gaan kijken hoe zij hun opdrachten het beste aan kunnen pakken. Zo groeien de leerlingen in hun ontwikkeling en worden zij langzamerhand steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces

Effectiviteit en doelmatigheid

De tijd vliegt. Voor je het weet is er weer een dag voorbij. Om de tijd die de kinderen in school zijn zo efficiënt als mogelijk te benutten, richten we ons onderwijs zo in, dat leerlingen in staat gesteld worden hun eigen leerdoelen te behalen. Kinderen leren goed om te gaan met de lestijd. Zij delen een groot deel van de dag zelf in. De leerkrachten hebben hierin een belangrijke rol. Zij helpen de leerlingen bij het plannen, maar zij zorgen ook voor realistische leerdoelen voor elk kind.